Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Εκ περιτροπής λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων...

Με την υπ. αριθμ.Φπρατ/3838/19-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα: «Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και  εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη χειμερινή περίοδο από 1-10-2014 έως 30-4-2015, καθορίζεται η λειτουργία αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,  σύμφωνα και με την εισήγηση του Σωματείου Βενζινοπωλών Ν. Μεσσηνίας « Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ», ως εξής:

1. Η εκ περιτροπής διανυκτέρευση πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές και αργίες  θα διαρκεί κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου) από ώρα 9:00 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επομένης σύμφωνα με το άρθρο 37,παρ.2 εδάφιο ββ του Ν.4062/2012.Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων του Ν. Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου του Ν. Μεσσηνίας.
2. Η εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις Κυριακές και αργίες θα διαρκεί κατά τη χειμερινή περίοδο από ώρα: 06:00 π.μ μέχρι 9:00 μ.μ. Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων του Ν. Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του Ν.Μεσσηνίας.
3. Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.4062/2012.
4. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να αναρτήσουν, με δική τους ευθύνη, τις καταστάσεις διανυκτερεύσεων και ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες σε εμφανές μέρος των πρατηρίων τους.
       H απόφαση μαζί με τους συνημμένους πίνακες , οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής , έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα « Διαύγεια », με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: 7ΑΔΠ7Λ1-ΣΗΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια: