Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Αποτέλεσμα εικόνας για Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων
Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει     ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 4201/100005/12/9/2016  έγγραφο του ΥΠΑΑΤ καλούνται οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν ( ΕΚ ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2016, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της...
ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 12η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την 30η  Νοεμβρίου 2016, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2016. 

1)Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:


α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
2) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

3)  Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που                          δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων  μέτρων   ( πχ.πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων ).

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής (30/11/2016) υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ
Μεσσηνίας στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα 2ο όροφο (γραφεία 213 & 212) τηλ.
2721361213  & 2721361238 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου τηλ.
2723022151.

Δεν υπάρχουν σχόλια: