Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Αποτέλεσμα εικόνας για οινοποιήσιμων
Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει     ότι,   οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μετά το πέρας του τρυγητού υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν ( ΕΚ ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2016, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής  λήγει την 30η  Νοεμβρίου 2016, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις δηλώσεις συγκομιδής του έτους 2016. 
1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
2) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.  
      3)   Οι  παραγωγοί  που   δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις  αυτές   αποκλείονται των    διαφόρων  μέτρων   ( πχ.πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων ).

        Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ  Μεσσηνίας στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα 2ο όροφο (γραφεία 213 & 212) τηλ.2721361213  & 2721361238 και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου τηλ.2723022151.

Δεν υπάρχουν σχόλια: