Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόγραμμα:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»Οι Διευθύνσεις Αγροτικής οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και Τριφυλίας  ανακοινώνουν τα ακόλουθα :
Τροποποιήθηκε η  υπ’ αριθ   8837/14-10-2016  Απόφαση του Γ. Γραμματέα Αγροτικής πολιτικής και Διαχείρισης κοινοτικών πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-16) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας  για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  «ΠΑΑ» 2014-2020»  για το έτος 2016 ως εξής: 


1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων   υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η  μετά την 9-1-2017 περίοδος.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 27-12-2016 έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής Μεσσηνίας  και Τριφυλίας ( τηλ. 2721361224 & 2761022958 αντίστοιχα )  και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( 2710 225342).

Δεν υπάρχουν σχόλια: