Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΟΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.Σταύρου Αγ. Παπασαραντοπούλου!!!


  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Στα Ιλίσια κοντά στο νοσοκομείο Αιγινήτειο, στην Αθήνα, στις 16-6-2017, σε διάλλειμα της ημερίδας του Αιγινητείου, συναντηθήκαμε με το βαλυραίο  Παναγιώτη Παπασαραντόπουλο και μου παρέδωσε σε έντυπη (2 βιβλία) και ηλεκτρονική μορφή υλικό, για το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας του (8 γενιές) και το άλλο με τίτλο Ολίγη Ιστορία, καθώς και το πρωτότυπο χειρόγραφο του πατέρα του Σταύρου.
Η οικογένεια Παπασαραντόπουλου ήταν μια από τις πλούσιες οικογένειες της Βαλύρας και είχε τους πιο πολλούς σπουδασμένους  του χωριού μας, τόσο  στην Ελλάδα όσο και  στο εξωτερικό. Η οικία που υπάρχει και βρίσκεται σε ερειπώδη κατάσταση και όσο πάει όλο και καταστρέφεται όπως δείχνουν οι φωτογραφίες,ήταν επί τουρκοκρατίας η οικία του Τζαφέρ Αγά και το χωριό πήρε το ονομά του, Τζεφερεμίνι ή Τζαφερεμίνι.
 Ο πατέρας το Παναγιώτη Σταύρος, κράτησε τις μνήμες της ιστορίας και οικογένειας, και ο γιός του Παναγιώτης το εκτύπωσε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι;

ΟΛΙΓΗ   ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΤΑ  ΤΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ  1909 - 1924  ΚΑΙ  1939 - 1949

ΟΙ   ΟΠΟΙΕΣ   ΣΗΜΑΔΕΥΣΑΝ  

ΤΗΝ   ΠΟΡΕΙΑ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ

(Εκ των απομνημονευμάτων του αείμνηστου

πολεμιστού της Μ. Ασίας Σταύρου Αγ. Παπασαραντοπούλου)

Ο Σταύρος Αγ. Παπασαραντόπουλος εγεννήθη εις χωρίον Βαλύρα της Μεσσηνίας (νυν Δήμος Ιθώμης) το έτος 1894.
Μετά από το Σχολαρχείο, κατετάγη την 18-8-1916 εις τον Στρατόν ως στρατιώτης πεδινού πυροβολικού, και έλαβε μέρος κατά την πρώτην εκστρατείαν της Μικράς Ασίας δια κατάληψιν της Σμύρνης και της ευρύτερης περιοχής, αναχωρών την 20-5-1919 εκ Σταυρού Θεσσαλονίκης, ως δεκανεύς μεταγωγικού τμήματος πυροβολικού. Εις την Σμύρνην παρέμεινε έως την απόλυσίν του εκ του στρατού την 28-10-1920, προαχθείς εις τον βαθμό του λοχίου, και έλαβε μέρος εις διαφόρους νικηφόρους μάχας κατά των Τούρκων (Τσέτες) ως επιλοχεύων μοίρας πυροβολικού, καταλαμβάνοντας τα ελληνικά στρατεύματα πολλάς κωμοπόλεις και πόλεις της περιοχής της Ιωνίας. Εν συνεχεία, κληθείς εκ νέου εις τον στρατόν την 18-3-1921 μετέβη πάλιν εις Μικράν Ασίαν και έλαβε μέρος κατά την δευτέραν εκστρατείαν δια κατάληψιν της Αγκύρας.
Υπηρετών ως επιλοχίας πυροβολαρχίας ανεφοδιασμού (της ΧΙΙΙ Μεραρχίας του Β΄ Σώματος) έλαβε μέρος εις πολλάς νικηφόρους μάχας κατά την προέλασιν των στρατευμάτων τον Ιούνιον 1921 ανατολικώς, καταλαμβάνοντας τας πόλεις Κιουτάχεια, Εσκί-Σεχίρ, Σεϊντή-Γαζή και δια μέσω της Αλμυράς ερήμου (βόρειο τμήμα της) μετά κακουχιών και διελθόντα τον Σαγγάριο ποταμό έφθασαν την 12-8-1921 έως το όρος Καλεγκρότο (έξωθεν της Αγκύρας), όπου μετά σκληρών μαχών και μεγάλων απωλειών έως την 27-8-1921 τα στρατεύματα υπεχώρησαν προς το Εσκί- Σεχίρ.
Επίσης, έλαβε μέρος εις τας τελικάς μάχας την 13-8-1922 του Αφιόν Καραχισάρ και την 17-8-1922 του Αλή Βεράν, ως έφεδρος ανθυπασπιστής - βαθμό με τον οποίον ετιμήθη από το Γ.Ε.Σ. δια τας πολλάς ανδραγαθίας του - κατά τας οποίας ηττήθησαν και διελύθησαν τα ελληνικά στρατεύματα και υπεχώρησαν δυτικώς προς Σμύρνην.

Καθ' όλας αυτάς τας πολεμικάς επιχειρήσεις, ούτος διετήρη ημερολόγια και έγραφε σημειώσεις.
Εν συνεχεία, ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος τον ηύρε να υπηρετή εις το Γ.Ε.Σ ως αξιωματικός, και μετά την κατάκτησιν της Ελλάδος από τους Γερμανούς, ούτος αρνηθείς να μεταβή μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς εις Αίγυπτον, παρέμεινε εις Αθήνας (Μεταξουργείο) μετά της οικογενείας του.
Κατά την περίοδο της κατοχής και της εθνικής αντιστάσεως κατά των κατακτητών (1940-45) δεν έπαυσε πάλι να κρατά ημερολόγια και να περιγράφη όλας τας εξελίξεις και τα συμβαίνοντα γεγονότα της αντιστάσεως και της εσωτερικής κομματικής διαμάχης έως την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την αποχώρησιν των Γερμανών.
Επίσης, παρομοίως έπραξε και δια τα γεγονότα του μεγάλου εμφυλίου πολέμου (1946-49).
Τέλος, καθ’ όλην την μετέπειτα ζωή του συνέχισε εις την αναμόρφωσιν των χειρόγραφων σημειώσεών του, αποθανών το έτος 1983 εις Αθήνας.
Όλα αυτά τα ημερολόγια και οι χειρόγραφες σημειώσεις του εσώθησαν αυτούσια, ευρεθέντα μετέπειτα του θανάτου του από τον υιό του Παναγιώτη, ο οποίος έλαβε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει και να εκδόσει αυτά υπό μορφή βιβλίων εις γλώσσαν απλή καθαρεύουσα, ως αυτά ήσαν γραμμένα.
                                                            Παναγιώτης  Στ.  Παπασαραντόπουλος
                Αφιερώνω το βιβλίο αυτό, μαζί με όλη μου την αγάπη, εις τον υιόν μου Θεόδωρο ετών 25 Επίσης, ευχαριστώ πολύ την σύζυγό μου Ερμίνα και την κόρη μου Καλλιρρόη δια την συμπαράστασιν που μου παρείχαν καθ’ όλον τον χρόνο που απητήθη δια να εγγράψω αυτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1909–1924

1.        Η πολιτική του Ε. Βενιζέλου από το 1910
            -      Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1910-12 και 1912-14)
            -      Αι συνθήκαι του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου
2.        Η πολιτική περίοδος από το 1915 έως το 1917
            -      Ο διχασμός της Ελλάδος
3.        Αι πολεμικαί επιχειρήσεις εις βορειοανατολικά σύνορα της Ελλάδος από το 1918 έως το 1920
            -      Αι συνθήκαι του Νεϊγύ και των Σεβρών
4.        Αι πολεμικαί επιχειρήσεις εις Μικράν Ασίαν από το 1919 έως Νοέμβριο 1920
            -      Η απόπειρα δολοφονίας του Ε. Βενιζέλου
            -      Η ήττα του Ε. Βενιζέλου εις τας εκλογάς (Νοέμβριος 1920)
5.        Η νέα πολιτική κατάστασις εις την Ελλάδα και η εκστρατεία κατά της Αγκύρας το 1921
6.        Η ήττα των Ελλήνων το 1922 και η μικρασιατική καταστροφή
7.        Η πολιτική του Ε. Βενιζέλου και τα αποτελέσματα της εκστρατείας εις Μικράν Ασίαν
8.        Η ανακήρυξις της α΄ ελληνικής δημοκρατίας

Β.     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1939 – 1949

1.             Η έναρξις του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-41) - Η επίθεσις των Γερμανών και η κατάκτησις της Ελλάδος
2.             Η έναρξις του γερμανορωσσικού πολέμου (1941-42) - Ο πόλεμος της Ιαπωνίας κατά των Η.Π.Α. και ο πόλεμος της βόρειας Αφρικής
3.             Η ένοπλη αντίστασις κατά των Γερμανοϊταλών το 1942
4.             Τα διεθνή μέτωπα των πολέμων το 1943 (ρωσσικό, ιαπωνικό, ιταλικό)
5.             Η δράσις των ανταρτομάδων το 1943 - Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής εις Αίγυπτον το 1943
6.             Αι συσκέψεις των πολιτικών οργανώσεων εις Ελλάδα - Αι εξελίξεις εις Μέση Ανατολή (γεγονότα Λιβάνου) το 1944
7.             Τα διεθνή μέτωπα των πολέμων το 1944 (ρωσσικό, γαλλικό, ιταλικό) - Η διάσκεψις της Καζέρτας της Αιγύπτου
8.             Η δράσις των ανταρτομάδων το 1944 – Τα αντίποινα των Γερμανών
9.             Η υποχώρησις και η αποχώρησις των Γερμανών – Η επιβολή των ανταρτών της οργανώσεως Ε.Α.Μ. – Η απελευθέρωσις των Αθηνών και η άφιξις της κυβερνήσεως «Εθνικής Ενότητος» από Αίγυπτο – Ο απολογισμός του πολέμου και της κατοχής από 28/10/1940 έως 18/10/1944
10.         Η θλιβερή περίοδος από 28/10/44 έως 15/1/1945 – Αι συγκρούσεις μεταξύ Άγγλων – Εαμικών (Δεκεμβριανά) – Ο επίλογος της δεκεμβριανής περιόδου
11.         Η μεταδεκεμβριανή περίοδος εις την Ελλάδα
12.         Η σύσκεψις των μεγάλων δυνάμεων εις Γιάλταν της Κριμαίας – Αι συμφωνίαι της Βαρκίζης (12/2/1945)
13.         Τα διεθνή μέτωπα των πολέμων (δυτικό, ανατολικό) και η παράδοσις της Γερμανίας το 1945
14.         Η επίθεσις των Αμερικανών κατά της Ιαπωνίας και η παράδοσις αυτής
15.         Η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος το 1945 – Η υπηρεσιακή κυβέρνησις Π. Βούλγαρη – Η υπηρεσιακή κυβέρνησις Θ. Σοφούλη και διενέργεια βουλευτικών εκλογών – Η έναρξις εμφυλίου πολέμου
16.         Ο εμφύλιος πόλεμος και η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος από το 1946 έως το 1949
            -      Η κυβέρνησις Κ. Τσαλδάρη (1946) – Αι συσκέψεις των Μεγάλων Δυνάμεων
            -      Η κυβέρνησις συνασπισμού Δ. Μαξίμου (1947)
            -      Η κυβέρνησις συνασπισμού Θ. Σοφούλη (1947) –
                    Η εξάπλωσις του εμφυλίου πολέμου
             -      Η κυβέρνησις πολυκομματική Θ. Σοφούλη (1949) –
                    Η συνέχισις του εμφυλίου πολέμου
         -     Η κυβέρνησις πολυκομματική Α. Διομήδη (1949) –
               Το τέλος του εμφυλίου πολέμου και απολογισμός αυτού.

Παναγιώτη συγχαρητήρια και εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο , γιατί μέσα από τις σελίδες του κρατούνται ζωντανές οι μνήμες της ιστορία μας και του χωριού μας
Το βιβλίο αυτό είναι 102 σελίδων και όποιος ενδιαφέρεται για το βιβλίο μπορεί να απευθύνεται , ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στον Παναγιώτη Παπασαραντόπουλο.
1.Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ16121, ΑΘΗΝΑ
2.ΤΗΛΕΦΩΝΑ:ν210-7238193 ΚΑΙ ΦΑΞ, 6972287025
 3.Ηλεκτρονική Διεύθυνση:νpanpap13@gmail.com.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑΣ Η ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ  ΤΟ 1990
 Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΤΕ ΟΜΟΡΑ ΚΡΑΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: